LEXMARK CS725DE (צבע)

מדפסת לייזר LEXMARK CS725DEתכונות עיקריות

מדפסת לייזר צבעונית, משוכללת, איכותית ומהירה.
מ
הירות הדפסה: 47 עמודים לדקה.
גודל נייר:  A4
איכות הדפסה: 4800CQ
מעבד: 1200 מגה הרץ
זיכרון סטנדרטי: 1024 מגה בייט
קיבולת נייר: מגירה ל 500 דפים + מגש ל- 100 דפים

אפשרות למגירות נייר נוספות ל- 500 דפים עד 2,300 דפים

כרטיס רשת

דופלקס מובנה

תמיכה בכל מערכות ההפעלה למחשבים